Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1.

 

BIP

1% podatku

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_755/dzien-nauki.jpg

2020-09-16

Zajęcia pozalekcyjne

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych  http://cesin.info/projekty/szkola/gfx/upload/pdf.png

 

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_756/ogloszenie.jpg

2020-09-16

Ubezpieczenie

1. Ubezpieczenie grupowe NNW na rok 2020-2021 - Ulotka Twoje Dziecko  http://cesin.info/projekty/szkola/gfx/upload/pdf.png

 

2. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia 2020 - wersja elektroniczna (link do formularza) http://cesin.info/projekty/szkola/gfx/upload/pdf.png

 

3. Deklaracja przystapienia do ubezpieczenia 2020 - wersja papierowa http://cesin.info/projekty/szkola/gfx/upload/pdf.png

 

4. Informacja dla rodzica - dane teleadresowe Twoje Dziecko 2020-2021 http://cesin.info/projekty/szkola/gfx/upload/pdf.png


5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twoje Dziecko http://cesin.info/projekty/szkola/gfx/upload/pdf.png


6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twoje Dziecko z kartą produktu http://cesin.info/projekty/szkola/gfx/upload/pdf.png


7. Tabela uszczerbków na zdrowiu Twoje Dziecko http://cesin.info/projekty/szkola/gfx/upload/pdf.png

 

http://dobraszkola.edu.pl/gfx/upload/Ubezpieczenie/8. Krzysztof Macherzyński AVIVA - wizytówka.jpg

 

 

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_754/cztanie.jpg

2020-09-12

9. Narodowe Czytanie J. Słowacki "Balladyna"

W tym tygodniu uczniowie klas starszych przystąpili do ogólnopolskiego projektu i na lekcjach języka polskiego przeczytali fragmenty dramatu „Balladyna”. Odwieczny problem perspektywy postrzegania dobra i zła, temat niszczenia człowieka w celu osiągnięcia korzyści przez jednostkę, zdrady najbliższych, skrywanej zachłanności i żądzy władzy wzbudziły burzliwą dyskusję uczniów. Problematyka dwustuletniej „Balladyny” okazała się bardzo aktualna i dotykająca wrażliwości czytelnika. Do treści dramatu uczniowie wykonali rysunki i plakaty. Czytali wspólnie tekst utworu oraz brali udział w grze terenowej, inspirowanej tekstem dramatu (patrz FB).
Kolejny raz udowodniliśmy, że czytanie dobrej literatury rozwija kompetencje emocjonalne i językowe, które są edukacyjnym kapitałem.


Agnieszka Preficz
Monika Kot

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_753/ogloszenie.jpg

2020-08-31

Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów

 

1) Do szkoły są wpuszczani wyłącznie uczniowie (bez opiekunów). Wyjątek stanowią uczniowie klasy “0” i “1” oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń niewykazujący objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3) Do szkoły nie może uczęszczać uczeń, który przebywa lub zamieszkuje z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

4) Rodzic/opiekun pisemnie oświadcza, że w miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka nie przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej. W przypadku zmiany powyższych, rodzic/opiekun zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora szkoły 

5) Rodzic/opiekun wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury dziecka, w przypadku podejrzenia objawów, sugerujących infekcję dróg oddechowych. Pomiaru dokonuje wyznaczony pracownik szkoły. 

6) Po wejściu do budynku obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk. 

7) Nauczyciele, uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa podczas pobytu na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie, biblioteka, toalety). 

8) Należy informować i przypominać dzieciom o konieczności częstego mycia rąk (w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, itp.), ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

9) Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w szafce lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

10) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

11) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.

12) W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

13) Należy zachować dystans społeczny od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz pracowników szkoły min. 1,5 m. 

14) W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, dziecko zostanie odizolowane od innych osób w wyznaczonym miejscu. 

Rodzic/opiekun zostanie poinformowany o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_752/backtoschool.jpg

2020-08-28

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
      Już  niebawem  znów  się  spotkamy. Pełni energii i optymizmu czekamy na Was w szkole 1 września. Poniżej kilka ważnych informacji dotyczących organizacji tego, jakże wyczekiwanego dnia.

Harmonogram rozpoczęcia roku dla poszczególnych klas.
  9.00 Klasa 0
  9.30 Klasa 1
10.00 Klasa 2
10.30 Klasa 3
11.00 Klasa 4
11.30 Klasa 5
12.00 Klasa 6a
12.30 Klasa 6b
13.00 Klasa 7
13.30 Klasa 8
 
       Ze  względów  bezpieczeństwa  prosimy  dzieci  i  rodziców, by  przyszli  tego  dnia  w maseczkach lub przyłbicach. W  zależności  od  warunków  pogodowych  spotykamy się  z wychowawcami i dyrekcją o wyznaczonej godzinie albo na boisku szkolnym, albo na sali gimnastycznej. 

Do zobaczenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> last

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji OK